Get Adobe Flash player

WOPR woj. WLKP
Oddział Powiatowy
CHODZIEŻ
tel. +48 67 2560 767
64-800 CHODZIEŻ
ul. Kościuszki 30
woprchodziez@poczta.onet.pl

Konto bankowe:
28 2030 0045 1110 0000 0309 0700
BGŻ Oddział Chodzież

NIP: 607 00 79 808

Statut

STATUT WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAL POWIATOWY W CHODZIEŻY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego zwane dalej WOPR Wielkopolski jako jednostka wojewódzka działa w strukturze organizacyjnej specjalistycznego stowarzyszenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie określanego następnie jako Stowarzyszenie. 

2. WOPR Wielkopolski prowadzi działalność zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, a w szczególności ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi przepisami z zakresu ratownictwa wodnego jak również Statutem Stowarzyszenia i niniejszym Statutem. 

§ 2.

1. Obszar działania WOPR Wielkopolski jako specjalistycznego stowarzyszenia kultury fizycznej jest zgodny z podziałem administracyjnym kraju. 

2. Siedzibą władz WOPR Wielkopolski jest miasto Poznań.

§ 3.

WOPR Wielkopolski posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000182858. 

§ 4.

1. WOPR Wielkopolski w realizacji celów statutowych może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i sposobach ich realizacji.

2. Zasady i formy współdziałania określa Zarząd WOPR Wielkopolski. 

§ 5.

1. WOPR Wielkopolski opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw WOPR Wielkopolski może zatrudniać pracowników.

§ 6.

1. WOPR Wielkopolski może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

2. Dochód z działalności gospodarczej WOPR Wielkopolski przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków, także wówczas gdy są jego pracownikami.

§ 7.

1. W strukturze organizacyjnej WOPR Wielkopolski działają jednostki terenowe:

a) Oddziały, obejmujące zasięgiem działania wydzielony obszar zgodny z podziałem administracyjnym kraju.

b) Drużyny, powoływane na określonym obszarze wodnym, pływalniach i kąpieliskach lub terenach nad wodą.

2. WOPR Wielkopolski może również tworzyć ośrodki specjalistyczne w celu prowadzenia działalności w zakresie sportów wodnych i wypoczynku nad wodą.

3. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną, którą uzyskują z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie do rejestru.

§ 8.

1. WOPR Wielkopolski korzysta z flagi przyjętej w Stowarzyszeniu.

2. WOPR Wielkopolski WOPR używa odznaki organizacyjnej w formie kolistej, a w wewnątrz niebieski krzyż na tle złotej kotwicy z naniesionym wokół niego - pomiędzy dwoma pierścieniami - napisem Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

3. WOPR Wielkopolski posługuje się okrągłą pieczęcią indywidualizująca oraz używa innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9.

1. Zasadnicze cele WOPR Wielkopolski są zgodne z celami Stowarzyszenia i sprowadzają się do organizowania pomocy i ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach morskich, śródlądowych, kąpieliskach i pływalniach oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

2. Celami statutowymi Wielkopolskiego WOPR są również inne działania ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie:

a) bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

b) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

c) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

3. Działalność określona w ust. 2 lit. a, b, c, może być prowadzona nieodpłatnie, jak również odpłatnie.

§ 10.

WOPR Wielkopolski realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizowanie wodnej służby ratowniczej, w tym drużyn;

2) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;

3) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach;

4) świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego;

5) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;

6) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania nauki i umiejętności pływania;

7) występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;

8) wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;

9) dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;

10) wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych; 

11) prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;

12) nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji; 

13) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;

14) egzaminowanie oraz wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;

15) inicjowanie i podejmowanie prac budowlanych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;

16) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;

17) popularyzowanie celów statutowych;

18) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;

19) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;

20) organizowanie wodnej służby ratowniczej w tym jednostek terenowych;

21) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

1. Członkiem WOPR Wielkopolski może być osoba, która wyraziła gotowość realizacji celów Stowarzyszenia i zadeklarowała się przestrzegać regulacji statutowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

2. Przynależność do WOPR Wielkopolski jest dobrowolna.

§ 12.

WOPR Wielkopolski zrzesza członków: zwyczajnych i wspierających.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może być:  

1) osoba pełnoletnia ( obywatel polski lub cudzoziemiec ), posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, identyfikująca się ze statutowymi celami WOPR.

2) osoba małoletnia w wieku 13-18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednakże małoletni poniżej 16 lat powinien uzyskać pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych.

2. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i jej podpisanie oraz przyjęcie kandydatury przez Prezydium Zarządu Oddziału.

§ 14.

1. Członkom zwyczajnym, którzy swoim zaangażowaniem i pracą społeczną wnieśli szczególny wkład w rozwój idei WOPR lub w inny znaczący sposób zasłużyli się dla ratownictwa wodnego może być nadana godność Członka Honorowego WOPR.

2. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd WOPR na wniosek Zarządu WOPR Wielkopolski bądź Zarządu Rejonowego WOPR poparty przez WOPR Wielkopolski, a także na wniosek Zarządu Głównego WOPR.

3. Członek Honorowy zachowuje prawa i obowiązki członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony z obowiązku regulowania składki członkowskiej.

§ 15.

1. Prezesem Honorowym WOPR Wielkopolski lub jego Oddziału terenowego może być osoba fizyczna, po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa WOPR, która swoją wielkiej miary działalnością zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.

2. Godność Prezesa Honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie odpowiednio: Zjazd Wielkopolski WOPR lub Zjazd Oddziału WOPR.

3. Prezes Honorowy WOPR nie może pełnić funkcji przewidzianych we władzach WOPR na dotychczasowym szczeblu organizacyjnym.

4. Prezes Honorowy zwolniony jest od opłacania składki członkowskiej.

§ 16.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która akceptuje idee WOPR oraz zadeklarowała się opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej uchwałą WOPR Wielkopolski lub jednostki terenowej czy też w inny sposób wspierać działalność statutową.

2. Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Osoba prawna działa w WOPR Wielkopolski przez swojego przedstawiciela.

§ 17.

Członkowie zwyczajni i wspierający należą do WOPR Wielkopolski lub właściwej jednostki terenowej (oddziału, drużyny).

§ 18.

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

1) Wybierać i być wybranym do władz WOPR.

2) Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, szkoleniu i innych przedsięwzięciach.

3) Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy w realizacji celów statutowych.

4) Noszenia odznaki organizacyjnej.

5) Odwoływania się od uchwał i orzeczeń władz w sprawach członkowskich.

6) Zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz WOPR.

7) Korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności WOPR.

2. Członkowie małoletni w wieku 16 do 18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego przy czym w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Członkowie małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w glosowaniu na walnym zebraniu członków, ani też nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz. 

§ 19.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji statutowych zadań WOPR.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz WOPR.

3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w WOPR.

§ 20.

1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 18 ust. 1 pkt.2-7.

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz.

§ 21.

1. Członkostwo w WOPR ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do WOPR zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

3) skreślenia przez Prezydium Zarządu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek i innych świadczeń za ubiegły rok do końca drugiego kwartału kolejnego roku,

4) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Dyscyplinarnej,

5) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

6) rozwiązania się WOPR Wielkopolski.

2. Osobom skreślonym z listy członków z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt. 3 przysługuje odwołanie do Zarządu w ciągu 30 dni licząc od daty ich zawiadomienia o skreśleniu.

3. Członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek lub po ich umorzeniu przez Zarząd w umotywowanych wypadkach.

4. Ustanie członkowstwa powoduje utratę posiadanych stopni i uprawnień.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 22.

1. Władzami WOPR Wielkopolski są:

1) Walny Zjazd Delegatów WOPR Województwa Wielkopolskiego.

2) Zarząd WOPR Wielkopolski.

3) Komisja Rewizyjna WOPR Wielkopolski.

4) Sąd Koleżeński.

2. Przedstawiciele na Zjazd Delegatów wybierani są na okres 5 lat na zebraniach jednostek terenowych WOPR.

3. Określenie liczby delegatów, tryb i zasady ich wyboru określa uchwała Zarządu WOPR Wielkopolski.

§ 23.

1. Kadencja wszystkich władz WOPR trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz WOPR w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybieranych kandydatów. Uprawnienie do kooptacji przysługuje władzom, których skład osobowy uległ zmniejszeniu Liczba dokooptowanych w ten sposób członków przez władze nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW WOPR WIELKOPOLSKI

§ 24.

1. Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski jest najwyższą władzą WOPR Wielkopolski. 

2. W Walnym Zjeździe Delegatów WOPR Wielkopolski biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, 

2) z głosem doradczym - prezesi i członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski, Zarząd WOPR Wielkopolski zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 25.

1. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski wybierani są przez zjazdy jednostek terenowych, jeżeli liczba członków przekroczy pięćdziesiąt osób.

2. Wybory przeprowadza się z uwzględnieniem zasady proporcjonalności z odniesieniem do liczby członków z opłaconymi składkami.

3. Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatu do czasu zwołania kolejnego zwyczajnego Walnego Zjazdu.

§ 26.

1. Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski może być zwyczajny - zwoływany co 5 lat, lub nadzwyczajny.

2. Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Walnego Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolskiego kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, jeden lub dwaj sekretarze.

§ 27.

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski zwołuje Zarząd WOPR Wielkopolski:

1) Z własnej inicjatywy.

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej WOPR Wielkopolski.

3) Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby delegatów na Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski.

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych WOPR Wielkopolski.

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. 

3. Zarząd Wielkopolski jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku. 

§ 28.

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:  

1) w pierwszym terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Delegatów,

2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin bez względu na liczbę delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 29. 

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski należy:

1) Uchwalanie statutu WOPR Wielkopolski i jego zmian.

2) Uchwalenie głównych kierunków działania.

3) Uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.

4) Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

6) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7) Podejmowanie uchwał - na wniosek Komisji Rewizyjnej - o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8) Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności Prezesa Honorowego.

9) Podejmowanie uchwał w sprawach zarządzania majątkiem.

10) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu WOPR Wielkopolski i przeznaczeniu jego majątku.

11) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD WOPR WIELKOPOLSKI

§ 30.

1. Zarząd WOPR Wielkopolski, jest najwyższą władzą WOPR Wielkopolski kieruje jego działalnością w okresie między Zjazdami Delegatów WOPR Wielkopolski.

2. Zarząd WOPR Wielkopolski za swoją działalność odpowiada przed Zjazdem Delegatów WOPR Wielkopolski.

§ 31.

1. W skład Zarządu WOPR Wielkopolski wchodzi od 15 - 31 członków. O liczbie osób w składzie Zarządu decyduje Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski przez podjęcie uchwały.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 7 - 11 osób. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, członkowie.

3. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje Prezes Zarządu WOPR Wielkopolski, bądź z upoważnienia jeden z wiceprezesów. W przypadkach losowych uniemożliwiających Prezesowi sprawowanie funkcji, czynności w tym zakresie pełni wiceprezes wyłoniony w uzgodnieniu z pozostałymi wiceprezesami, a w razie braku takiej zgody uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

4. Zasady i tryb działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd WOPR.

5. Posiedzenia Zarządu WOPR Wielkopolski odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 32.

Do zakresu działania Zarządu WOPR Wielkopolski należy:

1) Zwoływanie Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski.

2) Realizacja programu i celów WOPR oraz realizacja uchwał Zjazdu.

3) Określenie szczegółowych kierunków działania WOPR Wielkopolski.

4) Uchwalenie programów pracy i zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności.

5) Uchwalenie budżetu.

6) Reprezentowanie WOPR Wielkopolski na zewnątrz.

7) Powoływanie, przyjmowanie lub odwoływanie, rozwiązywanie i wykluczanie jednostek terenowych.

8) Prowadzenie ewidencji członków WOPR Wielkopolski.

9) Wnioskowanie o zawieszenie uchwał zarządów jednostek terenowych, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz.

10) Działalności bądź wystąpienia WOPR z organizacji krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych, a także oddelegowania do nich przedstawiciela WOPR.

11) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego WOPR Wielkopolski.

12) Uchwalenie regulaminów.

13) Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i władzami innych organizacji.

14) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

15) Pobieranie opłaty wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz minimalnej składki dla członków wspierających; w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny WOPR.

16) Występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego i prezesa honorowego WOPR.

17) Występowanie o nadanie odznaczeń członkom zwyczajnym WOPR.

18) Składanie Zjazdowi Delegatów WOPR Wielkopolski sprawozdań ze swej działalności.

19) Zajmowanie stanowiska w przedmiocie utworzenia jednostki terenowej.

20) Koordynacja i wsparcie działalności jednostek terenowych.

21) Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz WOPR.

§ 33.

Podczas głosowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prezesa lub osoby zastępującej prezesa. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały za jego pośrednictwem.

§ 34.

1. Organem wewnętrznym Zarządu Wielkopolskiego WOPR jest Prezydium, w którego skład wchodzą prezes, wiceprezesi, sekretarz i członkowie.

2. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie określonym w regulaminie Zarządu, a w szczególności zwołuje i przygotowuje materiały na posiedzenia Zarządu.

3. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 35.

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy w szczególności:

1) Realizacja uchwał Zarządu.

2) Przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych.

3) Koordynowanie działalności i wspieranie jednostek terenowych.

4) Powoływanie zespołów lub komisji o charakterze opiniodawczym.

5) zatwierdzanie planów w zakresie szkolenia ratowników.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes.

3. Podczas głosowania uchwał Prezydium Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa lub osoby zastępującej Prezesa.

4. Prezydium Zarządu składa Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.

5. Nadzór nad działalnością szkoleniową.

§ 36.

1. W okresie między posiedzeniami Prezydium decyzje w sprawach bieżących podejmuje Prezes, w tym co do obsady pracowników biura WOPR.

2. Decyzje Prezesa w sprawach przekraczających zwykły zarząd, w tym finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium.

§ 37.

1. Zarząd WOPR Wielkopolski do prowadzenia swych spraw może tworzyć biuro i zatrudnić pracowników.

2. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd WOPR Wielkopolski.

KOMISJA REWIZYJNA WOPR WIELKOPOLSKI

§ 38.

Komisja Rewizyjna jest władzą WOPR Wielkopolski powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

§ 39.

Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 9 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

§ 40.

1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej WOPR Wielkopolski z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz,

2) przedstawienie Zarządowi WOPR Wielkopolski protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

3) współpraca z Komisjami Rewizyjnymi jednostek terenowych,

4) prawo żądania zwołania Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub w trybie ustalonym w statucie,

5) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu WOPR Wielkopolski w celu omówienia wyników kontroli,

6) uchwalanie własnego regulaminu działania,

7) składanie Zjazdowi Delegatów Wielkopolski sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu WOPR Wielkopolski złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 41.

1. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu WOPR Wielkopolski i jego Prezydium.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WOPR.

§ 42.

W przypadkach określonych w § 40 ust.1 pkt.pkt.4,5 Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski powinien być zwołany w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu WOPR Wielkopolski nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 43. 

Sąd Koleżeński jest naczelną władzą WOPR Wielkopolski powołaną do rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, a władzami WOPR oraz do:

1) rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i uchwał władz, nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej, niegodnego zachowania się, dopuszczenia się innych przewinień godzących w dobro członka bądź stowarzyszenia WOPR.

2) współpracy z komisjami dyscyplinarnymi jednostek terenowych.

3) rozpatrywania odwołań od komisji dyscyplinarnych.

4) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wobec osób pełniących funkcje we władzach.

5) do Sądu Koleżeńskiego należy uchwalenie własnego regulaminu.

§ 44.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 - 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu WOPR Wielkopolski i jego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WOPR.

§ 45.

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.

2. W pierwszej instancji Sąd Koleżeński, w składzie trzyosobowy m orzeka, w sprawach związanych z działalnością członków WOPR.

3. W drugiej instancji Sąd Koleżeński, w składzie pięcioosobowym orzeka, w sprawach odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych jednostek terenowych oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji.

§ 46.

1. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,

4) wykluczenia z WOPR,

5) odebrania lub zawieszenia stopni młodszych i starszych ratowników WOPR,

6) pozbawienia wyróżnień honorowych nadanych przez WOPR Wielkopolski,

2. Osoba wykluczona z WOPR nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

3. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

1) przewidziane w ust. 1 pkt.1 i 2, z upływem jednego roku od daty, uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,

2) przewidziana w ust. 1 pkt.3, z upływem trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,

3) przewidziana w ust. 1 pkt.4, z upływem dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,

4) przewidziane w ust. 1 pkt.5 i 6, z upływem pięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

4. Sąd Koleżeński może wydać orzeczenie o winie, odstępując jednocześnie od wymierzenia kary.

§ 47.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz ze sporządzonym uzasadnieniem do poszerzonego składu Sądu z wyjątkiem orzeczonej kary wykluczenia członkostwa, podlegającego rozpatrzeniu przez Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski

§ 48.

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten sąd.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE I ICH WŁADZE

§ 49.

1. Jednostkami terenowymi WOPR Wielkopolski realizującymi zadania statutowe są oddziały i drużyny:  

  1) Oddział Rejonowy,  

  2) Oddział Powiatowy,  

  3) Oddział Miejski,  

  4) Oddział Środowiskowy,  

  5) Drużyny samodzielne bądź działające w strukturze Oddziału. 

2. Na utworzenie jednostki terenowej wymagana jest zgoda Zarządu WOPR Wielkopolski wyrażona w formie uchwały.  

3. Uchwała o utworzeniu jednostki terenowe może być podjęta na zebraniu co najmniej 15 członków zwyczajnych WOPR, przy czym gdy chodzi o drużyny - 5; zwykłą większością głosów.  

4. W uchwale o utworzeniu jednostki terenowej należy określać: teren działania, siedzibę władz, nazwę jednostki (rejonowa, powiatowa, miejska, środowiskowa), cele działania.  

5. Jednostki terenowe mogą posiadać osobowość prawną, którą nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie do rejestru.  

6. Rozwiązanie jednostki terenowej następuje na podstawie uchwały Zarządu WOPR Wielkopolski bądź Walnego Zebrania Członków lub Delegatów podejmowanej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w wypadku 

1) zaprzestania działalności,

2) zmniejszenia się stanu osobowego członków poniżej liczby wymaganej dla jej utworzenia przez okres dłuższy niż jeden rok.

§ 50.

1. Najwyższą władzą jednostki terenowej jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

2. Naczelnymi władzami są:

1) Zarząd,

2) Komisja Rewizyjna,

3) Komisja Dyscyplinarna.

§ 51.

1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów jest naczelną władzą jednostki terenowej.

2. Walne Zebranie Członków lub Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 52.

Do Walnego Zebrania Członków lub Delegatów należy:

1) uchwalanie programów działania,

2) wybór władz jednostki terenowej,

3) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Oddziału,

5) udzielanie lub odmowa udzielenia na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium ustępującym władzom,

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 53.

1. W Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - prezesi i członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających z terenu działania tej jednostki, członkowie władz WOPR Wielkopolski oraz zaproszeni goście.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Delegatów, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Postanowienia § 26 i § 28 stosuje się odpowiednio.

§ 54.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd jednostki terenowej:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu WOPR Wielkopolski,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej WOPR Wielkopolski lub Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej,

4) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych jednostki terenowej uprawnionych do głosowania lub w tej liczbie Delegatów,

5) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych jednostki terenowej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku.

4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków lub Delegatów, w terminie i trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna jednostki terenowej.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Postanowienie § 29 stosuje się odpowiednio.

§ 55. 

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością WOPR na terenie swego działania, zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz.

2. Zarząd Oddziału działa w składzie od 5 - 9 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona Prezydium, z zakresem działania określonym dla Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. W razie zdarzeń losowych, w tym długotrwałej niemożliwości wykonywania funkcji przez prezesa Zarządu, obowiązki pełni wiceprezes wyłoniony w uzgodnieniu z pozostałymi wiceprezesami, a w razie braku porozumienia uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

§ 56.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski oraz Walnego Zebrania jednostki terenowej,

2) określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

3) uchwalanie budżetu Oddziału,

4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

5) zarządzanie majątkiem WOPR w ramach posiadanych pełnomocnictw,

6) organizowanie działalności gospodarczej oraz kontrola nad tą działalnością,

7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i uprawnień,

8) przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających oraz ich skreślenie z powodu naruszenia zasad określonych w § 13 ust.2 i w § 16 ust.2 oraz § 21 pkt.1 ust.3 statutu,

9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań jednostki terenowej.

11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu jednostki terenowej

12) Koordynowanie działalnością drużyn WOPR na terenie działania Oddziału.

§ 57.

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów jednostek terenowych określa regulamin uchwalony przez te zarządy, opracowane na podstawie regulaminu Zarządu WOPR Wielkopolski.

§ 58.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności jednostki terenowej WOPR.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 59.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Zarządu pod względem prawidłowości i zgodności działania z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz WOPR Wielkopolski i własnych,

2) współpraca z Komisją Rewizyjną WOPR Wielkopolski,

3) zgłaszanie wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem, statutem lub uchwałami władz WOPR Wielkopolski,

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium zarządowi.

§ 60.

1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu co najmniej jeden raz w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach WOPR.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 61.

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tę komisję, opracowany na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną WOPR Wielkopolski.

§ 62.

Komisja Dyscyplinarna jest władzą powołaną do:

1) Rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działania na szkodę WOPR.

2) Rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami jednostki terenowej.

3) Rozpoznawania i rozstrzygania sporów oraz spraw pomiędzy członkami jednostki terenowej, a Zarządem. 

§ 63.

1. Komisja Dyscyplinarna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu w składzie od 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Dyscyplinarna może wymierzyć następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członka,

4) wykluczenie z członkostwa WOPR.

3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach jednostki terenowej WOPR.

4. Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

5. Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

DRUŻYNA WOPR

§ 64.

1. Drużyna WOPR jest podstawową jednostką WOPR.

2. Dla powołania drużyny konieczna jest aprobująca opinia Zarządu jednostki terenowej na piśmie oraz wniosek minimum 5 członków zwyczajnych deklarujących taką formę działania. Na czele drużyny stoi kierownik w stopniu co najmniej ratownika WOPR.

3. Drużyna, która nie jest samodzielną podlega Zarządowi jednostki terenowej właściwej ze względu na obszar działania, a w razie braku takiej jednostki, powołana drużyna samodzielna podlega bezpośrednio Zarządowi WOPR Wielkopolski.

4. Drużyna wybiera kierownika spośród swych członków w głosowaniu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych.

§ 65.

1. Do zadań drużyny WOPR należy :

1) realizowanie celów statutowych w rejonie działania,

2) udzielanie pomocy na wodzie,

3) współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami,

4) prowadzenie działań profilaktycznych na akwenach znajdujących się w rejonie działania,

5) organizacja szkolenia podstawowego i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków,

6) podnoszenie kwalifikacji ratowniczych oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym,

7) organizowanie i strzeżenie kąpielisk,

8) wykorzystywanie przydzielonego sprzęty ratowniczego zgodnie z przeznaczeniem oraz jego właściwa konserwacja i przechowywanie,

9) organizowanie egzaminów na kartę pływacką oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętność pływania.

2. Drużyna ulega rozwiązaniu w razie nie prowadzenia efektywnej działalności przez okres jednego roku.

ROZDZIAŁ VI

OŚRODKI SPECJALISTYCZNE

§ 66.

1. WOPR Wielkopolski jak również jednostki terenowe tworząc ośrodki specjalistyczne określają szczegółowo w wydawanym regulaminie ich kompetencje i zadania oraz inne wymogi dla zapewnienia prawidłowej działalności.

2. Ośrodki specjalistyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na swoją działalność programową po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia Zarządu Wielkopolskiego WOPR bądź Zarządu właściwej jednostki terenowej; zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd i w ramach obowiązujących przepisów prawa jak również przepisów finansowych stosowanych w WOPR.

3. Za działalność gospodarczą ośrodków specjalistycznych odpowiada Zarząd Wielkopolskiego WOPR bądź Zarząd właściwej jednostki terenowej.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 67.

Majątek WOPR Wielkopolski stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne oraz prawa majątkowe.

§ 68.

1. Źródłami powstania majątku WOPR Wielkopolski są:

1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.

2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu WOPR.

3. Dotacje.

4. Darowizny, zapisy i spadki.

5. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

6. Dochody z ofiarności publicznej.

7. Dywidendy należne WOPR Wielkopolski z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

8. Inne źródła.

2. WOPR Wielkopolski prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 69.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych WOPR Wielkopolski, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: w tym prezesa i wiceprezesa lub dwóch upoważnionych przez Zarząd osób ze składu tej władzy.

§ 70.

WOPR Wielkopolski może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

§ 71.

W stowarzyszeniu WOPR Wielkopolski zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 72. 

Cały dochód z działalności pożytku publicznego służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego jest odrębnie ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o księgowości.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE WOPR WIELKOPOLSKI

§ 73. 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu WOPR Wielkopolski wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie WOPR Wielkopolski mogą być przedmiotem obrad wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów WOPR Wielkopolski. Do zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad należy dołączyć projekty stosownych uchwał.

§ 74.

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu WOPR Wielkopolski, Walny Zjazd Delegatów WOPR Wielkopolski określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku WOPR Wielkopolski.

2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji WOPR Wielkopolski, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 75.

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.

 

 

KIEROWNIK BIURA
Barbara Kabat
tel. 604 408 576

Biuro czynne:
Wtorek: 10:00-12:00
Czwartek: 17.00-18.00

tel. 67 2560 767,
512 969 671


Galeria zdjęć


NASZ WOPR

***


International
Life Saving

***


Zarząd Główny WOPR

***

Wielkopolskie WOPR